Regulaminy

Regulamin Projektu Edukacyjnego „Przystań w sieci”


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin projektu edukacyjnego „Przystań w sieci” (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Projekcie Edukacyjnym „Przystań w sieci”, który odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021.

 2. W ramach projektu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu oraz otrzymują certyfikaty, na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Cele Projektu:

  1. Przekazanie nauczycielom i uczniom wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.

  2. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.

  3. Uświadomienie młodym ludziom na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.

  4. Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.

  5. Promowanie pozytywnych zachowań w sieci wśród młodzieży.

 4. Definicje:

  • Organizator – Przestrzeń from Facebook, NASK-Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF,  

  • Projekt – przedsięwzięcie edukacyjne pod nazwą „Przystań w sieci”, mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu, realizowane przez Organizatora w roku szkolnym 2020/2021.

  • Strona internetowa Projektu – strona www, prezentująca Projekt, dostępna pod adresem https://przystanwsieci.pl

  • Edukacyjna platforma e-learningowa – część Projektu, dostępna po zalogowaniu, zawierająca bezpłatne kursy edukacyjne i testy sprawdzające.

  • Uczestnik Projektu  – osoba pełnoletnia, która zawodowo zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, która ponadto dokonała rejestracji i aktywacji konta na Edukacyjnej platformie e-learningowej (dalej także: „Nauczyciel”)

  • Uczeń – osoba ucząca się, powyżej 13 roku życia, która otrzymała dane logowania do Edukacyjnej platformy e-learningowej od Nauczyciela.

  • Formularz rejestracyjny – formularz, umożliwiający założenie i aktywację konta Nauczyciela, aby uzyskać dostęp do treści na Edukacyjnej platformie e-learningowej.

  • Formularz zgłoszenia chęci udziału w konferencji – formularz, umożliwiający zapisanie się na listę osób zainteresowanych wzięciem udziału w jednej z konferencji, organizowanych przez Organizatora.

  • Kursy e-learningowe – kursy, obejmujące wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu, zamieszczone na Edukacyjnej platformie e-learningowej, dostępne dla Nauczyciela i Ucznia.

  • Certyfikat ukończenia kursu – dostępny dla Ucznia po zrealizowaniu Kursu e-learningowego i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę.

  • Certyfikat ukończenia Projektu – dostępny dla Nauczyciela po spełnieniu warunków otrzymania Certyfikatu.

  • Certyfikat „Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021” – wysyłany na adres placówki po spełnieniu warunków otrzymania certyfikatu dla placówki edukacyjnej.


§ 2 Adresaci projektu

Adresatami projektu są:

 1. Wszyscy nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, bibliotekarze ze szkół działających na terenie Polski, zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, tj.
  - uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,
  - uczniów szkół ponadpodstawowych.

 2. Młodzież powyżej 13 roku życia: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.


§ 3 Zobowiązania Organizatora Projektu

 1. Organizatorami Projektu „Przystań w sieci” są partnerzy:

  • Przestrzeń from Facebook, (Facebook Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa), KRS 0000419688,

  • NASK-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolskiej 12, 01-045 Warszawa, nr KRS: 0000012938,

  • Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rolnej 175D, 02-729 Warszawa, nr KRS 0000107957.

 2. Organizator zobowiązuje się do:

  1. nieodpłatnego udostępnienia, utrzymywania i aktualizowania strony internetowej Projektu wraz z jej zawartością oraz do niezwłocznego usuwania wszelkich ujawnionych usterek technicznych,

  2. udostępnienia na stronie internetowej Projektu formularzy, umożliwiających udział w Projekcie:
   - formularz rejestracji na Edukacyjnej platformie e-learningowej
   - formularz zgłoszenia udziału w konferencji,

  3. udostępnienia na stronie internetowej Projektu informacji dla rodziców Uczniów, opisującej Projekt i zasady udziału dla młodzieży powyżej 13 roku życia,

  4. przyłączenia do Projektu wszystkich zainteresowanych Nauczycieli, którzy w terminie dokonają poprawnej rejestracji,

  5. udostępnienia Nauczycielom zarejestrowanym na Edukacyjnej platformie e-learningowej bezpłatnych kursów edukacyjnych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu,

  6. udostępnienia Uczniom na Edukacyjnej platformie e-learningowej bezpłatnych kursów edukacyjnych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu. Dostępem do kursów dla Uczniów zarządza Nauczyciel. Nauczyciel, który zarejestruje się do udziału w Projekcie będzie miał możliwość wygenerowania anonimowych dostępów do kursów dla Uczniów,

  7. udostępnienia Nauczycielom materiału zawierającego opis i inspiracje do wykorzystania przy organizacji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu. Materiał zostanie udostępniony w formie pliku PDF do pobrania na Edukacyjnej platformie e-learningowej,

  8. Zorganizowania konkursu na przygotowanie projektu kampanii społecznej na temat bezpiecznego korzystania z internetu i wyłonienia laureatów konkursu. Zasady uczestnictwa oraz przebieg konkursu zostały określone w osobnym dokumencie – Regulaminie konkursu. Opis i Regulamin konkursu zostaną udostępnione Uczestnikom Projektu w formie pliku PDF do pobrania na Edukacyjnej platformie e-learningowej, 

  9. udostępnienia i/lub wydania Certyfikatów po spełnieniu warunków ich otrzymania,

  10. zorganizowania bezpłatnych konferencji tematycznych, poszerzających wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu w pięciu miastach w Polsce: Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie lub zorganizowania bezpłatnych, tematycznych konferencji online w przypadku, gdy ze względu na stan epidemiczny w Polsce nie będzie możliwości zorganizowania konferencji w trybie stacjonarnym,

  11. powiadamiania osób, zgłaszających chęć udziału w Konferencji o rezultacie procesu kwalifikacyjnego (pierwszeństwo udziału zostało określone w paragrafie „Zasady udziału w Konferencji”),

  12. bezpłatnego dostarczenia drukowanej publikacji zawierającej scenariusze lekcji związanych tematycznie z Kursami e-learningowymi pierwszym dwu tysiącom Nauczycieli, zarejestrowanym w terminie do 15 listopada 2020 r. na Edukacyjnej platformie e-learningowej. Publikacje zostaną wysłane tradycyjną pocztą na adres placówki, jaką podał Nauczyciel w formularzu rejestracyjnym do Projektu. W przypadku, gdy Organizator będzie dysponował nakładem publikacji umożliwiającym rozesłanie jej do Uczestników Projektu, którzy zarejestrują się do udziału w Projekcie po terminie 30 października 2020 r., zostanie zorganizowana dodatkowa wysyłka publikacji w styczniu 2021 r. Informacja o dostępnym nakładzie i terminie dodatkowej wysyłki zostanie opublikowana na stronie projektu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. niezawinione usterki techniczne, powodujące błędy oraz czasowe ograniczenie dostępności strony internetowej Projektu i jej zawartości, a także za nieprawidłowe działanie urządzeń Nauczycieli i Uczniów,

  2. błędne lub nieprawdziwe dane, podane podczas rejestracji Nauczyciela.


§ 4 Zasady udziału w Projekcie

 1. W ramach Projektu Edukacyjnego "Przystań w sieci" Uczestnicy Projektu mogą:

  1. wziąć udział w realizacji kursów e-learningowych,

  2. wziąć udział w konferencji,

  3. wziąć udział w konkursie na projekt kampanii społecznej,

  4. zorganizować w swojej placówce Dzień Świadomego Korzystania z Internetu.

 2. Proces rejestracji do udziału w Projekcie

  1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

  2. Do udziału w Projekcie mogą zgłosić się wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające warunki § 2 pkt 1.

  3. Zgłoszenie udziału do Projektu wymaga:

   • poprawnego wypełnienia formularza rejestracji na Edukacyjnej platformie e-learningowej na Stronie internetowej Projektu
   • zaakceptowania „Regulaminu projektu Przystań w sieci”
   • zaakceptowania „Regulaminu korzystania z portalu e-learningowego”
   • zaakceptowania oświadczenia otrzymania „Zgody dyrekcji placówki na udział w Projekcie”
   • zaakceptowania „Polityki prywatności platformy e-learningowej Przystań w Sieci”.
  4. Formularz rejestracyjny obejmuje następujące dane:

   • Imię i nazwisko,
   • adres e-mail, z którego korzysta użytkownik,
   • miejscowość i województwo,
   • dane placówki oświatowej,
   • stanowisko.
  5. Podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych przez Uczestnika Projektu może skutkować jego wyłączeniem z Projektu.

  6. Ukończenie procesu rejestracji wymaga kliknięcia linku aktywacyjnego, który będzie automatycznie wysłany na adres e-mail, podany podczas rejestracji.

  7. Aktywacja konta oznacza uzyskanie statusu „Uczestnika Projektu”.

  8. Jeden Nauczyciel może dokonać rejestracji więcej niż raz, jeżeli pracuje w więcej niż jednej placówce. Nauczyciel musi utworzyć oddzielne konto (oraz podać osobny adres e-mail) dla każdej placówki.

  9. W przypadku problemów technicznych przy procesie rejestracji lub dostępie do kursów e-learningowych należy kontaktować się z Organizatorem poprzez dane kontaktowe podane na stronie Projektu.

 3. Ochrona danych Ucznia

  1. Uczestniczenie przez Uczniów w kursach e-learningowych nie wymaga od nich rejestracji. Organizatorzy nie zbierają żadnych danych Uczniów.

  2. „Konta” Uczniów tworzone są przez system w chwili zakładania klasy przez Nauczyciela.
   Nauczyciel wpisuje liczbę uczniów w klasie i otrzymuje listę loginów i haseł, które stanowią ciąg znaków alfanumerycznych. Nauczyciel może pobrać listę Uczniów w formacie pliku xlsx, zapisać na własnym urządzeniu i wówczas może na własny użytek przypisać dane identyfikujące Ucznia. Za dane identyfikujące w pliku, przypisane na własny użytek i zapisane na urządzeniu odpowiada wyłącznie Nauczyciel.

  3. Na platformie nie ma możliwości edycji danych Ucznia, ani nie jest możliwe jakiekolwiek działanie, zmierzające do jego identyfikacji.

 4. Dostęp do treści

  1. Przez cały okres trwania Projektu każdy Nauczyciel otrzymuje bezpłatny, nielimitowany dostęp do Kursów e-learningowych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.

  2. Oprócz Kursów Nauczyciela na platformie dostępne są także Kursy dedykowane Uczniom, tj. osobom spełniającym warunki,  § 4 pkt 2. Tematyka Kursów jest analogiczna, lecz dostosowana do wieku Ucznia.

  3. Nauczyciel może przeglądać i realizować własne Kursy oraz przeglądać Kursy Uczniów.

  4. Kursy Uczniów, dostępne do przeglądania dla Nauczyciela są dostosowane do typu placówki, którą Nauczyciel wskazał podczas rejestracji:

   • nauczyciele szkół podstawowych uzyskają dostęp do kursów przeznaczonych dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych,

   • nauczyciele szkół ponadpodstawowych uzyskają dostęp do kursów przeznaczonych dla klas szkół ponadpodstawowych.

  5. Uczeń będzie mógł przeglądać i realizować własny Kurs wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

   1. otrzymaniu dostępu do platformy od Nauczyciela w postaci: linku, loginu i hasła,

   2. zrealizowaniu przez Nauczyciela w pełni swojego Kursu, odpowiadającego tematycznie  Kursowi Ucznia i pomyślnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę,

   3. udostępnieniu przez Nauczyciela Kursu Uczniom.

 5. Warunki otrzymania przez Nauczyciela Certyfikatu ukończenia Projektu

  1. Nauczyciel otrzyma Certyfikat ukończenia Projektu , kiedy wypełni wszystkie poniższe zobowiązania:

   1. ukończy wszystkie Kursy e-learningowe dla Nauczyciela,

   2. pomyślnie zaliczy wszystkie testy sprawdzające wiedzę, przypisane do Kursów,

   3. udostępni co najmniej jeden Kurs Uczniom,

   4. dwudziestu jego Uczniów ukończy co najmniej jeden Kurs i pomyślnie zaliczy test sprawdzający wiedzę (lub zrobi to cała klasa, jeśli liczy mniej niż dwudziestu Uczniów).

  2. Certyfikat będzie możliwy do pobrania na Edukacyjnej platformie e-learningowej po spełnieniu wszystkich warunków, wymienionych w pkt. 5.1.

 6. Certyfikat ukończenia kursu dla Ucznia

  1. Uczeń może otrzymać Certyfikat do każdego Kursu, który ukończy i pomyślnie zaliczy test sprawdzający wiedzę.

  2. Certyfikat Ucznia będzie możliwy do pobrania tylko przez Nauczyciela, z konta Nauczyciela.

  3. Ze względu na ochronę danych osobowych Ucznia, certyfikat przewidziany dla Ucznia będzie mieć pustą sekcję, przeznaczoną do wpisania imienia i nazwiska po jego wydrukowaniu.

  4. Po ukończeniu Kursu i pomyślnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę przez Ucznia, zostanie mu wyświetlony komunikat, aby zgłosił się po Certyfikat do swojego Nauczyciela.

 7. Certyfikat dla placówki edukacyjnej

  1. Placówka edukacyjna (szkoła) otrzyma Certyfikat „Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021”  po spełnieniu następujących warunków:

   1. przynajmniej dwóch przedstawicieli placówki, zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, otrzyma Certyfikat ukończenia Projektu (§4 pkt 5),

   2. placówka zorganizuje Dzień Świadomego Korzystania z Internetu (§7) lub/i weźmie udział w konkursie na projekt kampanii społecznej.

  2. Spełnienie warunków dla uzyskania Certyfikatu zostanie określone na podstawie:

   1. raportu z platformy e-learningowej,

   2. sprawozdania z realizacji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu przesłanego za pomocą udostępnionego formularza i/lub pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym do konkursu, które to dokumenty potwierdzają realizację działań określonych w pkt 7.1b.

  3. Certyfikat zostanie wysłany do wszystkich placówek, które spełnią wymagania określone w pkt 7.1, po zakończeniu Projektu.

  4. Certyfikat zostanie wysłany tradycyjną pocztą na adres podany zgodnie z danymi, które wskazał przedstawiciel placówki, podczas rejestracji na Edukacyjnej platformie e-learningowej.


§ 5 Zasady udziału w Konferencji

 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji

  1. Udział w Konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

  2. Do udziału w Konferencji można zgłaszać się zgodnie z terminami zapisów, opublikowanymi na Stronie internetowej Projektu.

  3. Do udziału w Konferencji mogą zgłosić się wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające warunki § 2 pkt 1.

  4. Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji wymaga:

   • wybrania miasta i terminu,
   • poprawnego wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w Konferencji,
   • zaakceptowania zasad uczestnictwa w konferencji, udostępnionych na stronie internetowej dotyczącej Konferencji,
   • zaakceptowania wymaganych zgód, obejmujących politykę prywatności i ochronę danych osobowych.
  5. Formularz zgłoszenia chęci udziału w Konferencji obejmuje następujące dane:

   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail, z którego korzysta użytkownik,
   • stanowisko,
   • miejscowość i województwo,
   • dane placówki oświatowej.
  6. Podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia w procesie weryfikacji uczestników konferencji.

  7. Zgłoszenie chęci udziału zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością, wysłaną na adres e-mail, podany w formularzu.

  8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji stacjonarnej, uczestnik zobowiązany jest poinformować bezzwłocznie Organizatora o tym fakcie, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane na stronie Projektu.

  9. W sytuacji występowania zagrożenia pandemicznego Organizator może podjąć decyzję o zmianie formuły konferencji na konferencje online. O zaistnieniu takiej sytuacji Nauczyciele zarejestrowani na konferencje zostaną poinformowani wiadomością, wysłaną na adres e-mail, podany w formularzu. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej Projektu.

  10. Udział w konferencji nie jest warunkiem uzyskania przez nauczyciela certyfikatu ukończenia Projektu ani certyfikatu dla placówki.

 2. 2. Proces kwalifikacyjny uczestników Konferencji

  1. Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z zapisaniem na listę uczestników konferencji.

  2. Pierwszeństwo udziału jest określone według następujących kryteriów, kolejno:

   • Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali Certyfikat ukończenia Projektu,
   • Uczestnicy Projektu, którzy są w trakcie realizacji Projektu (kryterium I: stopień postępu, kryterium II: kolejność zgłoszeń),
   • Uczestnicy Projektu, zarejestrowani na Edukacyjnej platformie e-learningowej,
   • osoby niezarejestrowane w Projekcie, spełniające warunki pkt § 2 pkt 1.
  3. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Konferencji otrzymają osobne powiadomienie, wysłane na adres e-mail, podany w formularzu.

  4. Nie jest możliwy udział jednego uczestnika w więcej niż jednej Konferencji.

 3. Odpowiedzialność Organizatora

  1. Organizator zastrzega sobie prawo w szczególnych sytuacjach do zmiany daty i miejsca zaplanowanej konferencji. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

  2. W sytuacji zmiany miejsca, daty i/lub formuły konferencji uczestnicy będą mogli podjąć decyzję o rezygnacji z udziału. O rezygnacji Uczestnik jest zobowiązany poinformować bezzwłocznie Organizatora.

  3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.


§ 6 „Dzień Świadomego Korzystania z Internetu”

 1. Organizacja Dnia Świadomego Korzystania z Internetu jest dobrowolną inicjatywą Nauczyciela/placówki. Jego realizacja stanowi jeden z warunków otrzymania „Certyfikatu Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021”.

 2. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu może zostać zorganizowany w placówce, która zarejestrowała się do udziału w Projekcie. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu powinien być elementem uzupełniającym i rozszerzającym działania edukacyjne zrealizowane podczas kursów e-learningowych.  

 3. Każda placówka samodzielnie wybiera datę organizacji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu.

 4. Celem organizacji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu jest upowszechnienie wśród społeczności szkoły i/lub społeczności lokalnej, wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń, z jakimi młodzież może się spotkać w Internecie.

 5. Odbiorcami/uczestnikami Dnia Świadomego Korzystania z Internetu w placówce powinna być społeczność szkolna i/lub lokalna, która nie uczestniczyła w Projekcie „Przystań w sieci” i nie miała możliwości zdobycia wiedzy podczas kursów e-learningowych.

 6. Za organizację Dnia Świadomego Korzystania z Internetu w placówce odpowiada Nauczyciel. Nauczyciel może zaangażować do współpracy Uczniów.

 7. Organizator udostępni wszystkim zarejestrowanym do Projektu Nauczycielom materiały zawierające inspiracje do wykorzystania przy organizacji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu. Nauczyciel może skorzystać z propozycji Organizatora, modyfikować je, rozwijać, bądź przygotować własne.

 8. W celu potwierdzenia faktu organizacji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu, każda placówka zobowiązana będzie wypełnić udostępniony przez Organizatora formularz z podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach tego dnia. Wypełniony i przekazany Organizatorowi formularz sprawozdania będzie stanowić potwierdzenie dla Organizatora, że dana placówka zorganizowała Dzień Świadomego Korzystania z Internetu.


§ 7 Harmonogram projektu

 1. Realizacja Projektu edukacyjnego „Przystań w sieci” przewidziana jest na rok szkolny 2020/2021 i trwa od 20.10.2020r. do 25.06.2021r.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Projektu „Przystań w Sieci” wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r. wraz z publikacją na stronie https://przystanwsieci.pl. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym warunków udziału w Projekcie. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie Projektu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest zawsze na Stronie internetowej Projektu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników projektu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.

 4. Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować do Organizatorów poprzez dane kontaktowe podane na stronie Projektu.


§ 9 Przetwarzanie danych osobowych w projekcie

 1. Dane osobowe Uczestników Projektu są przetwarzane na zasadach określonych w „Polityce prywatności platformy e-learningowej Przystań w Sieci”, opublikowanej na stronie https://przystanwsieci.pl.

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Przystań w sieci.

obowiązujący od dnia 15.10.2020 roku.

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Platforma e-learningowa Przystań w sieci, dostępna pod adresem https://przystanwsieci.pl/ (dalej: „Platforma”) prowadzona jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „Właściciel”).
 2. Regulamin (dalej: ”Regulamin”) określa zasady korzystania z Platformy, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności.
 3. Definicje:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Platformy, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych;
  2. Konto Użytkownika (dalej: „Konto”) - zestaw danych zawierających np. imię, nazwisko, adres e-mail lub anonimowy login jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Platformy i zawartych w nim Treści Edukacyjnych;
  3. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie na Platformie;
  4. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania jego konta lub wygenerowany automatycznie podczas tworzenia dostępu dla anonimowego konta i łącznie z loginem autoryzujący w procesie logowania;
  5. Treści Edukacyjne (dalej: „Treści”) - materiały edukacyjne zamieszczone na Platformie, mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby);
  6. Kurs - wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym;
  7. Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający ukończenie wymaganych kursów Użytkownika generowany po spełnieniu warunków realizacji, określonych w Regulaminie Projektu „Przystań w sieci”;
  8. Regulamin Projektu „Przystań w sieci”- dokument, określający warunki uczestnictwa i realizacji, zamieszczony na stronie https://przystanwsieci.pl/
  9. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Platformy;
  10. Cookies Właściciela - oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Platformy;
  11. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Platformy.
 4. Treści zamieszczone na Platformie przeznaczone są dla osób fizycznych zawodowo związanych z edukacją młodzieży szkolnej oraz dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
 5. Użytkownik korzystający z Platformy, który rejestruje się i chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Platformy jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Właściciel  oświadcza, że Platforma jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy Właściciela, z należytą starannością.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Platformy, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych korzystania z Platformy.
 9. Właściciel dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych.

§ 2. [Rejestracja na Platformie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych]

 1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Platformy.
 2. Treści Edukacyjne zawarte na Platformie są bezpłatne.
 3. Dostęp do Kursów i innych Treści Edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu się na Platformie.
 4. Podczas rejestracji na Platformie można wybrać jeden typ Użytkownika: „nauczyciel”, określając dalej status tej roli (np. dyrektor, pedagog, nauczyciel przedmiotu).
 5. Osoby będące uczniami nie dokonują rejestracji. Konta uczniów są anonimowe i tworzone w systemie przez zarejestrowanego nauczyciela. Loginy i hasła uczniów generowane są automatycznie i stanowią kombinację niespecyficznych znaków, potrzebnych do przepisania podczas logowania.

§ 3. [Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy, w tym zawartych tam Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, uzyskania Certyfikatu (po spełnieniu warunków realizacji, określonych w Regulaminie Projektu „Przystań w sieci”), usunięcia konta z Platformy. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się na Platformę i korzystania z Treści Edukacyjnych. Użytkownik, który nie dokonywał rejestracji, a otrzymał anonimowy dostęp nie ma prawa do edycji i usuwania danych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji i aktualizacji konta, niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie, bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim, zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Platformy oraz przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Platformy i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie, kopiować, rozpowszechniać lub udostępniać Treści Edukacyjnych zawartych na Platformie do celów innych niż edukacyjne, umyślnie lub nieumyślne destabilizować działania Platformy np. poprzez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwać luk w zabezpieczeniach i wykorzystywać ich do ataków na Platformę lub dostęp do Treści.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać usług oferowanych przez Platformę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela.

§ 4. [Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Platformy]

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom na Platformie są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Właściciela.
 2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Platformy, jej prawidłowego działania oraz aktualności i poprawności merytorycznej zamieszczonych tam Treści Edukacyjnych.
 3. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem Platformy, w szczególności wynikłe z:
  1. nieprawidłowego działania Platformy lub jej niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej;
  2. innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich;
  3. udostępnienia z winy Użytkownika Loginu i/lub Hasła podmiotom trzecim.
 4. Właściciel nie będzie uczestniczył ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
 6. Właściciel ma prawo do zablokowania lub w wyjątkowo rażących przypadkach również do usuwania bez powiadamiania kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Platformy.
  Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania.

§ 5. [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i  akceptuje treść dokumentów:  Polityka prywatności, Regulamin Projektu „Przystań w sieci”, których aktualne brzmienie dostępne jest na stronie internetowej https://przystanwsieci.pl/.
 3. NASK-PIB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Platformy, z wykorzystaniem adresu e-mail: inspektorochronydanych@nask.pl.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Platformy.
 4. Zmiany w niniejszej Regulaminie wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez Właściciela jej aktualnej treści, dostępnej na Platformie.
 5. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.

Polityka prywatności Platformy e-learningowej Przystań w sieci

 1. Informacje o Platformie e-learningowej Przystań w sieci

  1. Przystań w sieci to otwarta platforma edukacyjna kursów w zakresie bezpieczeństwa w internecie, umieszczona pod adresem https://przystanwsieci.pl/ (dalej: „Platforma”).
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników Platformy jest: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK - PIB”).
  3. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail inspektorochronydanych@nask.pl;
  4. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
 2. Informacje w formularzach.

  1. Platforma przetwarza informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym jego dane osobowe:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. typ użytkownika (uczeń/nauczyciel/inny);
   4. ID użytkownika.
  2. Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za uprzednią zgodą użytkownika Platformy, wyrażoną w momencie rejestracji.
  4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach:
   1. umożliwienia rejestracji na Platformie oraz korzystania z wszystkich jej funkcjonalności;
   2. obsługi uczestnictwa w kursach e-learningowych;
   3. obsługi udostępniania kursów;
   4. otrzymania certyfikatu;
 3. Udostępnienie danych.

  Dane osobowe użytkowników Platformy podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przekazywane:

  1. organom publicznym i innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
  2. dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe świadcząc NASK-PIB usługi o charakterze technicznym, obsługując sieć telekomunikacyjną, systemy teleinformatyczne lub udostępniają NASK-PIB narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  3. operatorom pocztowym i kurierom w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki materiałów edukacyjnych;
  4. partnerowi Projektu „Przystań w sieci” (Digital Harbour), którym jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 D jako odrębnemu administratorowi danych osobowych; klauzula informacyjna UNICEF znajduje się na stronie: https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne/klauzula-informacyjna-uczestnikow-projektow-konkursow.
 4. Uprawnienia użytkowników Platformy.

  1. Dane osobowe użytkowników Platformy będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania albo do czasu udziału użytkownika w projekcie Przystań w sieci.
  2. Każda z wyrażonych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika.
  3. Każdemu użytkownikowi Platformy przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. Każdemu użytkownikowi Platformy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informacja o plikach cookies.

  1. Portal korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NASK-PIB.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celach  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Na stronie używane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". "Sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony lub wyłączenia programu przeglądania stron internetowych. "Stałe" pliki są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  6. Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki cookies tworzone przez firmy trzecie, z usług których korzystamy :
   • Google Inc. - W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów.
    Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies
   • Facebook - Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.
  7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 6. Zmiany w Polityce Prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15 października 2020r.
  2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących na podstawie przepisów prawa. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, w szczególności z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zmiany w niniejszej Polityce wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez NASK-PIB jej aktualnej treści, dostępnej na Platformie pod adresem https://przystanwsieci.pl/.